Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra januar, 2008

Hurra!

Trondheim har, med SINTEF og NTNU, et meget sterkt teknologimiljø. Byen er ledende innenfor teknologisk forskning nasjonalt, og dels verdensledende på flere av de områder som er relevante for investeringsselskapet. Finansmiljøet i byen er i sterk vekst. Dette skriver Regjeringen i sin begrunnelse for å legge det nye Statlige Investeringsfondet til Trondheim. Pressemelding fra Nærings- og Handelsdepartementet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/Pressesenter/pressemeldinger/Pressemeldinger-2008/Nytt-investeringsfond-administreres-fra-.html?id=498374 Til dette er det bare å si: - Hurra! Dette har vi jobba godt og samstemt med i hele Trøndelag. Vel så viktig som de direkte ringvirkningene i form av kompetanse og arbeidsplasser knyttet til forvaltningen av fondet, er begrunnelsen for å legge det til Trondheim. Regjeringen stadfester og anerkjenner Trondheims rolle som Teknologi- og Forskningshovedstad. Pengene i fondet skal investeres og brukes i tett samhandling med andre miljøer og be

Bli med på programdebatt

Arbeiderpartiet starter har startet sin programdebatt. Vi inviterer alle til å bli med. Hør tanker om hvilke utfordringer vi står ovenfor med Helga i samtale med ledende politikere fra Arbeiderpartiet her: http://www.arbeiderparti.no/program/ap1.html

Kraftsituasjonen i Midt-Norge

Har holdt innlegg etter Statsråd Åslaug Haga innledning på Rica Hell idag (21. januar 08): Kjære Statsråd! Det har gjentatte ganger i dag blitt understreket at myndighetene ikke kommer til å foreta seg noe for å hindre sterk prisvekst innen prisområde Midt-Norge i et tørrår. Det er leveringssikkerheten som garanteres, ikke prisen på strøm. Som vi så av oversikten til Holsæter fra Statnett er første tiltak i forskriften for Særskilt Anstrengte Kraftsituasjoner å etablere et eget prisområde. Hensikten er først å sikre at importkapasiteten inn til Midt-Norge blir utnyttet fullt ut, deretter å sørge for at økte priser fører til forbruksreduksjoner i regionen. I praksis betyr det at normal økonomisk aktivitet og strømforbruk i Midt-Norge ikke kan opprettholdes i underskuddsituasjonen, og at kraftprisene forutsettes å bli så høye at forbruket reduseres tilstrekkelig. Ola Borten Moe (Sp) sa i debatten om Innst.S.nr.165 (2005-2006) i Stortinget 1. juni 2006: Det andre som det er viktig å få sa

Education Today and Tomorrow

Har starta året med å fordype meg i skoledebatten. Kort oppsummert gått igjennom tidligere PISA-prøver, hørt "Sånn er livet"s interessante gjennomganger, deltatt på NHOs årskonferanse om temaet, samt lest med stor interesse om Finland i Aftenposten ( http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2196466.ece ). Det er lett å kjenne seg igjen i at leksetrykket og ansvaret for egen læring har gått for langt i Norge, selv om prosess- og prosjektarbeid faktisk er grunnelementer i hva framtidas arbeidsliv etterspør, har vi overlatt alt for mye til elevene selv. Det skaper alvorlige forskjeller mellom de flinkeste elevene og de mindre ressurssterke elevene i den norske skolen. Det er også interessant å lese at finnene bruker svært mye ressurser i de tidligste skoleårene på å sikre elevene grunnferdigheter innen basisfagene. Her bør vi også lære. Vi har også vært på studietur til London. Sett på hvilke teknologier som kommer ifht utdanning og skole i framtida under den store teknolo

Arbeiderpartiets ordførerkonferanse

Måtte tilbake til oppdrag i Trondheim, og rakk aldri å holde innlegget jeg hadde forberedt etter Statsministerens gode innledning. Det havner derfor her på bloggen min: Kjære partivenner, og takk Statsminister for en god innledning! Takk til regjeringen for god oppfølging av partiprogrammet, sjøl om dere halter litt på Forvaltningsreformen… Vi regner likevel med at dere stoler mer på at vi folkevalgte lokalt og regionalt styrer vel så bra som Fylkesmannens byråkrater og direktoratenes direktører, som for eksempel innen Vegvesenet, innen viktige regionalpolitiske sektorer som miljø, landbruk og samferdsel. Derfor venter vi i spenning på ytterligere overføring av makt og oppgaver i siste innspurt av Forvaltningsreformen, slik partilandsmøtet presiserte. Så er det uomtvistelig slik at Regjeringen har styrka kommuneøkonomien kraftig. Vi har det langt bedre nå enn under Ernas sulteforing. Men både demografi- og kostnadsutviklingen innhenter oss, og vi i Sør-Trøndelag bruker IKKE de ekstra s

Helse Midt-Norge får milliarder for lite

Torsdag 10. januar la det såkalte Magnussen-utvalget ( http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/Pressesenter/pressemeldinger/2008/Fordeling-av-inntekter-mellom-regionale-.html?id=496200 ) fram sin utredning om sykehusøkonomien. Utvalget skulle foreslå riktig fordeling av inntekter mellom de regionale helseforetakene, og har hatt representanter fra alle helseregionene. Flere kilder har bekreftet at utvalget enstemmig konkluderer med at spesielt Helse Midt-Norge er dramatisk underfinansiert ifht Helse Sør-Øst. Bare i 2008-budsjettet får Helse Midt-Norge 324 millioner kroner for lite. Når vi samtidig vet at for eksempel Helse Midt-Norge fikk utvidet rammene sine med 275 millioner fom 2007, må det bety at siden helsereformen så dagens lys i 2002, må Helse Midt-Norge alene ha fått til sammen mellom 3 og 4 milliarder kroner for lite ifht en rettferdig fordeling av helsekronene i Norge. Også Helse Vest og Helse Nord har vært underfinansiert med hhv 246 millioner og 211 millioner kroner, ifølge le